Inspektor – za održavanje informacionih tehnologija i sistema veze, Grupa za specijalnu pripremu i analitiku

Oglas važi do: 07.11.2014

Poslodavac MUP RS
Grad Banjaluka
Vrsta zaposlenja neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema VSS

Na osnovu člana 82, stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12), člana 46. Zakona o policijskim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 20/14), člana 5, stav 2, tačka 1. i člana 6. Pravilnika o zapošljavanju policijskih službenika (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 79/14) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj: S/M-020-332 od 22.10.2013. godine i broj: S/M-020-332/13 od 15.01.2014. godine, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, o b j a v lj u j e

J A V N I  K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta policijskog službenika u činu “do viši inspektor”

U radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, izvršiće se prijem policijskog službenika na sljedeće radno mjesto:

SPECIJALNA JEDINICA POLICIJE

Inspektor – za održavanje informacionih tehnologija i sistema veze, Grupa za specijalnu pripremu i analitiku, Komanda SJP ……………….. 1 izvršilac

I Opšti uslovi za zapošljavanje koje kandidati treba da ispunjavaju, a predviđeni su članom 51. Zakona o policijskim službenicima su:

 • državljanstvo Republike Srpske, odnosno BiH
 • da ima do 35 godina za početni čin – mlađi inspektor
 • da priloži ljekarsko uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca kao dokaz o posebnoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad, izdato od organizacione jedinice Ministarstva u čijoj nadležnosti je obavljanje ljekarskih pregleda kandidata koji zasnivaju radni odnos u Ministarstvu
 • da nije otpušteno iz institucije državne uprave ili vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke po disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina
 • da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, da pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, da pravosnažnom presudom nije izrečena kazna zbog krivičnog djela ugrožavanja javnog saobraćaja koje je učinjeno pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih materija, da nije kažnjeno za prekršaj javnog reda i mira sa obilježjem nasilja ili drugi prekršaj koji ga čini nepodobnim za obavljanje policijskih poslova, te da dosadašnje ponašanje, navike ili sklonosti ukazuju na podobnost za obavljanje policijskih poslova i
 • da nije optuženo od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu: Tribunal) i da nije odbilo da se pojavi pred Tribunalom u svojstvu svjedoka

II Posebni uslovi su:

 • Da kandidati imaju završenu VSS, elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet elektronskog studijskog programa, položen stručni ispit i čin do višeg inspektora.

Uz prijavu (prijavni obrazac) na konkurs priložiti original ili ovjerenu fotokopiju sljedeće dokumentacije:

 • dokaz o obrazovanju,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 • uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH,
 • ovjerene posebne izjave iz tačke 9. prijavnog obrasca i
 • kraću biografiju.

U skladu sa članom 123. Zakona o policijskim službenicima, prijavu na konkurs mogu podnijeti lica kojima je UN/IPTF odbio sertifikaciju o čemu moraju priložiti dokaz u pismenoj formi (odgovarajući dokument IPTF kojim je odbijen sertifikat i dokument kojim se potvrđuje odbijanje sertifikata).

Postupak prijema kandidata sprovodi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje, a podrazumijeva ulazni intervju sa kandidatom koji u cijelosti ispunjava uslove navedene u javnom konkursu.

Prvi kandidat na listi obaviće ljekarski pregled u Jedinici za zdravstvenu preventivu MUP RS radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka policijskog službenika, a u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim zdravstvenim uslovima zaposlenih i kandidata za prijem na rad i obrazovanje za rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 85/12).

Ukoliko prvi kandidat sa liste ne bude ispunjavao posebne zdravstvene uslove, pregled će obaviti sljedeći kandidat sa liste, odnosno kandidati sve dok kandidat ne bude ispunjavao uslove.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, ratnog vojnog invalida i članovi porodice poginulih boraca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 134/11), koji su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenih članova.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bulevar Desanke Maksimović broj 4, Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavni obrazac kandidati mogu naći u Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 79/14 ili na sajtu MUP RS – http://www.mup.vladars.net.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *