Javni poziv za ratne vojne invalide i članove porodica poginulih boraca Republike Srpske

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbranbeno – otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko klimatske zdravstvene ustanove.

 

KRITERIJUMI ZA PRIJAVLJIVANJE

1. Kome se poziv upućuje?

Ovaj poziv se upućuje ratnim vojnim invalidima od I do IV kategorije (u daljem tekstu RVI) i članovima porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (u daljem tekstu PPB) kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavak u skladu sa Projektom banjske rehabilitacije.

2. Predmet prijave i uslovi za prijavu

Predmet prijave po ovom pozivu je potreba za medicinskom, odnosno fizikalnom rehabilitacijom jednog broja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, kroz banjsko-klimatsko liječenje odnosno rehabilitaciju.

Liječenje, odnosno rehabilitacija u banjsko-klimatskim ustanovama obuhvata:

 • Smještaj korisnika,
 • Ljekarski pregled prilikom prijema,
 • Izrada plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno,
 • Određivanje fizikalne i balneoterapiske procedure (fizikalne terapije-standardna njega uključuje: hidroterapiju u kadama ili bazenu, 1.elektroproceduru kinezoterapiju (propisane vježbe), termopterapiju
 • Stalni medicinski nadzor,
 • Ljekarski pregled na otpustu sa otpusnicom,
 • Ishranu od tri obroka primjerenog kvaliteta i kvantiteta,
 • Ostali vidovi rekreacije
 • Turuističko-rekreativni sadržaji

3. Postupak izbora korisnika

Na javni poziv imaju pravo da se prijave ratni vojni invalidi od I do VI kategorije invaliditeta i porodice poginulih boraca, a kojima je banjska rehabilitacija neophodna za nastavak liječenja i oporavka.

Prijave, odnosno pismeni zahtjevi se podnose organu uprave nadležnom za boračko invalidsku zaštitu opštine/grada (u daljem tekstu: nadležni organ)

Uz zahtjev je potrebno priložiti sledeće dokaze:

 • Rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,
 • Izjava o zajedničkom domaćinstvu-ovjerena od strane nadležnog organa opštine/grada (samo za PPB)
 • Nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije.

Nepotpune i neblagovremene zahtjeve nadležni organ neće razmatrati i kao takve će odbaciti.

Na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju koja se traži po objavljenom Javnom pozivu nadležni organ će sprovesti postupak i donijeti odluku o izboru korisnika za banjsku rehabilitaciju na osnovu sledećihkriterijuma:

Rangiranje RVI:

1. Na osnovu statusa RVI-podnosiocu zahtjeva pripada:

a) RVI prve kategorije …………….50 bodova

b)RVI druge kategorije …………….45 bodova

v)RVI treće kategorije ……………..40 bodova

g)RVI četvrte kategorije …………..35 bodova

d)RVI pete kategorije ………………30 bodova

đ)RVI šeste kategorije ……………..25 bodova

2. Po osnovu ostvarivanja prava  na dodatak  za njegu i pomoć  RVI-podnosiocu zahtjeva  pripada :

a) za prvi stepen …………………………………………15  bodova

b) za drugi stepen ……………………………………….10  bodova

v) za treći stepen ………………………………………..5  bodova

3. Po osnovu  ostvarivanja prava na ortopedski dodatak RVI– podnosiocu zahtjeva pripada:

a) za  prvi stepen ………………………………. ………..8  bodova

b) za drugi stepen …………………………………………6 bodova

v) za treći stepen …………………………………………..4 boda

g) za četvrti stepen ………………………………………..2 boda

4. Po osnovu ostvarivanja prava  na ortopedska i druga pomagala RVI– podnosiocu   zahtjeva  pripada …………………………………………………………………………………… 15  bodova

5. Po osnovu dužine vojnog angažovanja u ratu RVI–  podnosiocu  zahtjeva pripada:

a) borcu prve kategorije ……………………………………15 bodova

b) borcu druge kategorije………………………………….13 bodova

v) borcu treće kategorije …………………………………..11 bodova

g) borcu četvrte kategorije…………………………………9 bodova

d) borcu pete kategorije ……………………………………7 bodova

đ) borcu šeste kategorije …………………………………..5 bodova

e) borcu sedme kategorije …………………………………3 boda

6. U slučaju istog broja bodovaprednost imaju  lica po sljedećem redoslijedu:

–          sa priznatim pravom na njegu i pomoć,

–          sa većim stepenom invaliditeta,

–          sa većom kategorijom borca.

Rangiranje  PPB :

1. Po osnovu statusa  PPB– podnosiocu zahtjeva pripada :

a) za svakog poginulog borca  ………………………..100 bodova

2. Po osnovu broja članova porodičnog domaćinstva PPB– podnosiocu zahtjeva  pripada:

a) za svakogčlana porodičnog domaćinstvasa statusom i pravom na porodičnu invalidninu  ………………………………………………20  bodova

3. Ukoliko je podnosilac zahtjeva kao PPB  ujedno i  RVI istom pripada

a) RVI prve kategorije …………………………………..20 bodova

b) RVI druge kategorije …………………………………18 bodova

v) RVI  treće kategorije …………………………………16 bodova

c) RVI četvrte kategorije………………………………..14 bodova

d) RVI pete kategorije …………………………………..12 bodova

đ) RVI šeste kategorije ………………………………….10 bodova

e) RVI sedme kategorije…………………………………..8 bodova

ž)RVI osme kategorije …………………………………….6 bodova

z) RVI devete kategorije ………………………………….4 boda

i) RVI desete kategorije ………………………………….2 boda

4. Ukoliko podnosilac zahtjeva  kao PPB i ujedno RVI ostvaruje pravo na njegu ipomoć  istom   pripada :

a) za prvi stepen ……………………………………………15 bodova

b) za drugi stepen ………………………………………….10 bodova

v) za treći stepen …………………………………………..5 bodova

5. Ukoliko podnosilac zahtjeva kao PPB  i ujedno RVIostvaruje pravo na ortopedski dodatak  istom pripada :

a) za prvi stepen……………………………………………….8 bodova

b) za drugi stepen …………………………………………….6 bodova

v) za treći stepen ……………………………………………..4boda

g) za četvrti stepen …………………………………………..2 boda

6. Ukoliko podnosioc zahtjeva kao PPB i ujedno  RVI ostvaruje pravo naortopedska i druga      pomagala  podnosiocu zahtjeva  pripada…….15 bodova.

7. U koliko je  podnosilac zahtjeva kao PPB  bio  vojnoangažovan u ratu istom pripada :

a) borcu prve kategorije …………………………………….10 bodova

b) borcu  druge kategorije…………………………………..8 bodova

v) borcu treće kategorije ……………………………………6 bodova

g) borcu četvrte kategorije …………………………………5bodova

d) borvcu pete kategorije …………………………………..4 boda

đ) borcu  šeste kategorije …………………………………..3 boda

e) borcu sedme kategorije ………………………………….2 boda

8. U slučaju  istog broja bodovaprednostimaju  lica po sledećem redoslijedu:

–  roditelji poginulog borca

–  podnosilac zahtjeva kojem je utvrđen i status RVI

–  podnosilac zahtjeva starijeg datuma rođenja

Članovima porodičnog domaćinstva u smislu ovog Projekta smatraju se: članovi porodice koji imaju status porodice poginulog borca, i primaju porodičnu invalidninu, a koji zajedno sa podnosiocem zahtjeva trajno žive i stanuju u zajedničkom domaćinstvu.

U postupku izbora korisnika, služba je dužna da obezbijedi srazmjernu zastupljenost ukupnog broja RVI i članova porodica poginulih boraca opštine/grada, s tim što će kod izbora članova porodica poginulih boraca prednost dati roditeljima poginulog borca u odnosu na ostale članove PPB.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2015. godini nemaju lica koja su to pravo koristili po Projektu banjske rehabilitacije u prethodnim godinama, osim u slučaju ako nema prijavljenih drugih korisnika.

Ministar može u naročito opravdanim slučajevima da odobri korištenje banjske rehabilitacije i mimo procedure i kriterija utvrđenih Projektom.

Rok za dostavljanje pismenog zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim  novinama „GLAS SRPSKE“,  ili od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine/grada.

Na osnovu podnesenih zahtjeva, nadležni organsačinjava Liste izabranih korisnika u skladu sa ovim Projektom i Javnim pozivomi to odvojeno zaRVI odvojeno za PPB.

 Lista izabranih korisnika treba da sadrži: ime i prezime, status po osnovu kojeg je izvršen izbor, broj bodova i broj korisnika.

Nadležni organ će Liste istaći na oglasnoj tabli i na iste se može podnijeti prigovor u roku od 15 dana od isticanja iste. Nadležni organ će u roku od 7 dana od dana isteka roka za prigovor riješiti iste i sačiniti svoje konačne liste korisnika, te u roku od 3 dana dostaviti Ministarstvu Liste na saglasnost, uz obavezu dostavljanja i riješenih prigovora.

Ministarstvo će se, nakon razmatranja Lista, te provjere postupka i načina odlučivanja od strane opštinskih/gradskih organa, izjasniti o istoj, odnosno dati saglasnost na istu ili će istu vratiti nadležnom organu radi otklanjanja nedostataka.

Po datoj saglasnosti na Listu o izboru korisnika, Ministarstvo će donijeti Plan upućivanja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca u izabrane banjsko-klimatske ustanove sa utvrđenim terminima smjena za svaku opštinu/grad.

Nakon dobijanja saglasnosti i Plana upućivanja od strane Ministarstva, nadležni organ opštine/grada će u skladu sa istim obavijestiti kandidate o mjestu i vremenu, te nazivu zdravstvene ustanove u koju se upućuju pojedini kandidati. Nadležni organ će spisak upućenih korisnika u banje dostaviti Ministarstvu i banjskoj ustanovi.

U slučaju da odabrani kandidat ne bude, iz bilo kojih razloga, koristio banju, nadležni organ opštine/grada ne može uputiti lice koje nije izabrano po konačnoj listi.

Ukoliko nadležan organ opštine/grada uputi kandidata koji se ne nalazi na konačnoj listi bez predhodnog odobrenja Ministarstva, troškove će snositi nadležni organ koji ga je i uputio.

Nadležni organ je dužan organizovati odlazak i povratak korisnika u banjsko-klimatske ustanove.

4.Troškovi odlaska i povratka izabranih korisnika banjske rehabilitacije, kao i pratioca,   padaju na teret lokalne zajednice ili korisnika.

5. Vremenski rok za realizaciju Projekta

Realizacija Projekta banjske-rehabilitacije trajaće u periodu od 1. Aprila do 30. Septembra 2015.godine I odvijaće se u smjenama svakih 10 dana po utvrđenim spiskovima korisnika.

Pojedinačan boravak korisnika u banjsko klimatskim ustanovama trajaće 10 dana.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *