Knjigovođa – OSNOVNI SUD U BIJELjINI

Opis radnog mjesta: Knjigovođa

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

Završena Viša ekonomsko-komercijalna škola, Viša ekonomsko finansijska škola ili druga Viša škola smjer finansije, stručni naziv ekonomist za finansije-VI stepen, ili diplomirani ekonomista, osnovne studije sa postignutim ukupnim brojem ECTS bodova 180, a izuzetno završena ekonomska škola, IV stepen stručne spreme,

– položen ispit za sertifikovanog računovodju sa licencom

– završen najmanje II stepen kursa za kompjutere

– šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

– probni rad u skladu sa zakonom

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o nacionalnoj strukturi zaposlenih.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.