Naknade za porodilje

Vlada RS odobrila je danas 900.000 KM za projekat “Fond treće i četvrto dijete”, a tako će majke s prebivalištem u RS, bez obzira na mjesto porođaja, imati jednokratnu naknadu od 450 KM za svako četvrto i 600 KM za svako treće rođeno dijete.

Ministri su se saglasili i o Uredbi o vrstama, sadržaju, kvalitetu i učešću biogoriva u transportu, kojom se propisuju vrste biogoriva, njegov sadržaj u mješavini sa fosilnim gorivima za potrebe transporta, uslovi i način utvrđivanja kvaliteta, te obaveze distributera.