Nastavnik fizičkog vaspitanja – OŠ ”VELjKO ČUBRILOVIĆ” PRIBOJ

Oglas otvroren do: 13.11.2014.

Opis radnog mjesta

 

Nastavnik fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac, 6 časova,  na određeno vrijeme, do povratka direktora sa funkcije a najduže do 31.08.2015. godine, (sa radnim iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom)

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati uslove iz člana 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08, 71/09 i 104/11,33/14) i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09 i 86/10).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 70/13).

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, sa adresom prebivališta i brojem telefona, dostaviti:
– ovjerenu fotokupiju diplome;
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
– uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja;
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
– izvod iz matične knjige rođenih (od 01.09.2010. trajno važi)
– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica (ne starije od mjesec dana);
– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
– izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života;
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
– kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode  ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeća dokumenta:
– potvrdu Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica;
– potvrdu izdatu od nadležnog Fonda PiO Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije;
– potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen;
– potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina;
– potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva  prosvjete i kulture o korišćenju stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.
– Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) naknadno dostavlja izabrani kandidat.
– Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.
Dana, 20.11.2014. godine u prostorijama JU Osnovne škole „Veljko Čubrilović“ Priboj    75 249 Priboj u 10,30 časova će se obaviti testiranje, a istog dana u 12,30 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje i dnevnog lista „Glas Srpske“

Prijave dostavljati lično ili na adresu: JU OŠ “Veljko Čubrilović“, 75249 Priboj, sa naznakom  „Komisija za izbor“.
Broj: 695/14

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *