Nastavnik matematike – OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ LOPARE

Nastavnik matematike – OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ LOPARE Oglas otvroren do: 14.04.2016.Opis radnog mjesta

Nastavnik matematike ………. 1 izvršilac – sa iskustvom – na određeno vrijeme, do povratka v.d. direktora škole sa funkcije, a najdalje do 30.06.2016. godine – 16 časova sedmično;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedeno radno mjesto potrebna je odgovarajuća stručna sprema prema Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, Pravilniku o finansiranju osnovnih škola, Zakonu o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske i Zakonu o radu i to:

Nastavnik matematike – VII stepen stručne spreme – VSS profesor matematike ili VI stepen stučne spreme – VŠS nastavnik matematike.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 1/16), uslove iz člana 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 74/08, 71/09 i 104/11 i 33/14) i Pravilnika o stručnim profilima, i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača „Službeni glasnik RS“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), i uz prijavu potpisanu od strane kandidata treba da dostave sljedeća dokumenta:

Dokumentacija kojom se dokazuju opšti uslovi:

Uvjerenje o državljanstvu;
Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove sa obaveznim dokazom o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci);
Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela.

Dokument pod brojem 3. dostavlja onaj kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Dokument pod brojem 4. škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija kojom se dokazuju posebni uslovi:

Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa;
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili ovjerenu fotokopiju (lica sa iskustvom);
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statutusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statutusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Svi dokumenti koje kandidat dostavi moraju biti ovjerene kopije i neće biti vraćene kandidatima.
Sa kandidatima za radno mjesto profesor ili nastavnik matematike koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju 19.04.2016. godine i to testiranje sa početkom u 10 časova, a nakon toga intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Na osnovu člana 114. Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (bez člana 9. stav 1. tačka 4 i člana 16. („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14)), Komisija će cačiniti rang – listu na osnovu sljedećih kriterijuma:
1) prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
2) vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
3) rezultati ostvareni na intervjuu i testu,
4) dužina radnog staža.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave slati na adresu: JU OŠ „Sveti Sava“ Lopare, Školska br. 3, 75 240 Lopare sa naznakom „za konkurs“, ili ih lično dostaviti kod sekretara škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Kandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremeno prijave neće se razmatrati.