OC “VERMONT” PREDSTAVLJA NOVI PROJEKAT

Sa ciljem unapređenja pružanja socijalnih usluga u JIE kroz osnaživanje regionalnih i nacionalnih mreža civilnog društva, a u okviru istoimenog programa mreže  organizacija, Omladinski centar “Vermont” otpočeo je sa implementacijom projekta „Unapređivanje kvaliteta socijalnih usluga stvaranjem uslova za uspostavu dnevnih centara za osobe sa poteškoćama u Brčko distriktu BiH i Brodu“.

Cilj projektne inicjative jeste realizovati akciju mapiranja i korištenja zajedničkih resursa i partnerstva u procesu pružanja socijalnih usluga, te doprinijeti podizanju svijesti o ulozi organizacija civilnog društva u razvoju programa u zajednici i modernom društvu kroz umrežavanje tri organizacije pružaoca socijalnih usluga,  i to: Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom „Korak nade“ Brod i Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka, ujedno partnera na projektu, te OC „Vermont“ kao nosioca aktivnosti.

Trenutno imamo situaciju da se pružanje socijalnih usluga prema korisnicima vrši izolovano od strane svakog pružaoca usluga, odnosno ne postoji zajedničko djelovanje tako da se često pored preklapanja aktivnosti dovodi u pitanje kvalitet usluge koja se pruža. Organizacije civilnog društva koje imaju značajno iskustvo u pružanju socijalnih usluga nemaju mogućnost da postanu partneri institucijama jer ne postoji adekvatan zakonski okvir koji to omogućava. Centri za socijalni rad imaju mali broj socijalnih radnika tako da opterećeni značajnim brojem predmeta nemaju vremena da se adekvatno posvete korisnicima. Nedovoljni kapaciteti Centara za mentalno zdravlje ne daju mogućnost osobama sa poteškoćama dnevni boravak i pružanje psihosocijalne podrške. Modeli inkluzivnog obrazovanja sa nedovoljno obučenim kadrom dodatno otežavaju položaj osoba sa poteškoćama jer su u toku nastave prepuštene same sebi ili ne dobijaju dovoljno pažnje. Nepostojanje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji u Brčko distriktu BiH u odnosu na ostatak BiH dodatno marginalizuje ovu populaciju. Iako postoje brojni akteri koji djeluju na polju pružanja socijalnih usluga osobama sa poteškoćama koji su izrazili potrebu za otvaranjem dnevnog centra te Pravilnik o ostvarivanju prava na dnevno zbrinjavanje osoba sa poteškoćama, dnevni centar ne postoji u Brčko distriktu BiH i Brodu koji bi pružao vaspitno-obrazovne i usluge psiho-socijalne prirode. Institucije lokalne uprave samostalno djeluju na pružanju socijalnih usluga. Organizacije civilnog društva koje imaju kapacitete za pružanje socijalnih usluga i koje imaju mogućnost za otvaranjem dnevnih centara ne mogu to uraditi jer im nedostaje adekvatna zakonska podrška. Ovim prijedlogom projekta namjera je upravo da se uspostave kanali komunikacije između svih aktera koji se bave pružanjem socijalnih usluga za osobe sa poteškoćama. Na taj način će oni imati priliku da sarađuju, uspostave partnerske odnose i svako iz svog ugla definiše stanje, mogućnosti i potrebe za otvaranje dnevnog centra u Brčko distriktu BiH i Brodu, odnosno izvršiće se mapiranje pružaoca socijalnih usluga i omogućiti korištenje zajedničkih resursa i partnera u procesu pružanja socijalnih usluga

Ističemo da se gore navedeni projekat OC “Vermont” realizuje  u okviru “Unapređenje pružanja socijalnih usluga u JI Europi kroz jačanje nacionalnih i regionalnih mreža organizacija civilnoga društva” ciji je nositej ASB Njemačka organizacija, sa partnerima: SOLIDAR, Belgija; OGI – Organizacija za građanske inicijative, Hrvatska; LIR CD– LIR civilno drustvo, BiH; EDC – Edukativni centar Leskovac, Srbija; CLARD – Centar za pravnu pomoć i regionalni razvoj, Kosovo; SOS Telefon za žene i dijecu žrtve nasilja, Podgovrica. Projekat  finansira Europska unija

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *