Oglas za posao:Stručni savjetnik – prevodilac za engleski jezik

Oglas važi do: 30.10.2014

Poslodavac Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
Grad Sarajevo
Vrsta zaposlenja Neodređeno
Potrebna stručna sprema VSS

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

 

1/01 Stručni savjetnik – prevodilac za engleski jezik

 

SEKTOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE I PROTOKOL ZAJEDNIČKE SLUŽBE SEKRETARIJATA PS BiH

ODSJEK ZA BILATERALNE ODNOSE

1/01 Stručni savjetnik – prevodilac za engleski jezik

Opis poslova i radnih zadataka: organizuje sastanke, priprema materijale, prati korespondenciju i daje inicijative s ciljem razvoja parlamentarne bilateralne saradnje; priprema posjete i učestvuje u realizaciji posjeta stranih delegacija i ličnosti na bilateralnom nivou; prevodi tečno i pravilno s engleskog jezika na jezike u službenoj upotrebi u BiH i obratno; obavlja poslove simultanog i konsekutivnog prevođenja; prevodi sve potrebne materijale u vezi s međunarodnom saradnjom bilateralnog karaktera; prevodi na konferencijama, seminarima, okruglim stolovima, sastancima, pres-konferencijama; vodi arhivu prevedenih materijala;  putuje u pratnji delegacija Parlamentarne skupštine; obavlja sve druge poslove po nalogu šefa odsjeka.

Posebni uslovi: završen filozofski ili filološki fakultet – odsjek za engleski jezik i književnost; 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ili javni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Napomena za sve kandidate:

– Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Kandidati ne mogu biti u sukobu interesa, odnosno ne mogu obavljati aktivnosti koje dovode do nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme.

– Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu biće formirana jedna (1) komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije:

– fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6.4.1992. godine) odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca;

– uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

– uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

– potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

– popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH; isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na veb stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

– Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Fakultetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

– U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.

– U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

– U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa – isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa – dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

– Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Izuzetno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se sprovodi u skladu s Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita (“Službeni glasnik BiH”, br. 96/07, 43/10 i 103/12) – (u daljem tekstu odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu s odredbama člana 13. odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom treba neposredno da dostave Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatraće se da je odustao od svoje prijave na navedeni javni oglas.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita (“Službeni glasnik BiH”, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervjuu, treba dostaviti najkasnije do 30.10.2014. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Agencija za državnu službu BiH

“Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine”

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim javnim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *