Profesor psihologije – Gimnazija ,,Filip Višnjić“ Bijeljina

Profesor psihologije – Gimnazija ,,Filip Višnjić“ Bijeljina

Oglas otvroren do: 07.04.2016.

Opis radnog mjesta

Profesor psihologije, 16 časova u nastavi (80% norme), lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.08.2016.godine, 1 izvršilac;
– (nastavu psihologije u Gimnaziji, može izvoditi: profesor psihologije ili diplomirani psiholog)

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Poslove nastavnika ima pravo da obavlja lice koje osim uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 34/15 i 83/15), ispunjava i uslove propisane u članu 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Uz svojeručno potpisanu prijavu (sa mjestom prebivališta i brojem telefona) na raspisani konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje ne može biti starije od šest mjeseci,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
– vrsta posla,
– stepen stručne spreme i
– dužina radnog staža po vrstama posla;
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14.)

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 12.04.2016. godine u 12:00 časova u prostorijama JU Gimnazija „Filip Višnjić“ u Bijeljini.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti, slati na adresu JU GIMNAZIJA „FILIP VIŠNjIĆ“, Račanska 94, sa naznakom „Komisiji za prijem radnika po konkursu – PROF. PSIHOLOGIJE“.