Profesor/nastavnik razredne nastave – OSNOVNA ŠKOLA ‘’FILIP VIŠNjIĆ’’ DONjA TRNOVA

Profesor/nastavnik razredne nastave – OSNOVNA ŠKOLA ‘’FILIP VIŠNjIĆ’’ DONjA TRNOVAOglas otvroren do: 14.04.2016.

Opis radnog mjesta

Profesor/nastavnik razredne nastave, bez radnog iskustva (pripravnik), na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 30. 06. 2016. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu.
Za radno mjesto propisani su uslovi i stručna sprema Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 77/2009., 86/2010. i 25/2014.),

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs)potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Uvjerenje o državljanstvu,
– Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,
– Uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), ne starije od šest mjeseci,
priložiće izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
– Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,
– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se u utorak, 19. 04. 2016. godine u 11:00 sati u prostorijama JUOŠ ‘’Filip Višnjić’’ u Donjoj Trnovi.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave sa kompletnim dokumentima dostaviti na adresu: JU Osnovna škola ‘’Filip Višnjić’’ 76335 Donja Trnova. Fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene koje neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene prijave i prijave sa nekompletnim dokumentima neće se uzimati u razmatranje.
Potrebne informacije možete dobiti putem telefona broj 055/552-287.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.