Referent za poslove tehničkog sekretara, Viši samostalni referent za administrativne poslove imovinsko-pravnih i geodetskih poslova

Oglas objavljen: 08.11.2014

Oglas važi do: 23.11.2014

Poslodavac Općina Čelić
Grad Čelić
Vrsta zaposlenja određeno vrijeme
Potrebna stručna sprema VŠS/SSS

Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 49/05), i člana 6. Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti, plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika općinskog organa uprave Općine Čelić, broj: 02-34-2862/07 od 03.07.2007. godine općinski načelnik Čelić, raspisuje:

J A V N I  O G L A S

za prijem 2 (dva) namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Čelić

1. Referent za poslove tehničkog sekretara ……………………. 1 (jedan) izvršilac

 • namještenik zasniva radni odnos do povratka namještenika sa porodiljskog odsustva.

2. Viši samostalni referent za administrativne poslove imovinsko-pravnih i geodetskih poslova ……………………. 1 (jedan) izvršilac

 • namještenik zasniva radni odnos na period od 8 mjeseci.

1.

 • Opis poslova radnog mjesta referent za poslove tehničkog sekretara: Prima poštu naslovljenu općinskom načelniku i istu mu dostavlja na uvid, vodi evidenciju svih stranaka koje se obraćaju općinskom načelniku, najavljuje stranke koje su izrazile namjeru da se obrate općinskom načelniku, obezbjeđuje telefonske veze za općinskog načelnika, poslužuje goste i stranke koji su se obratili općinskom načelniku sa toplim i hladnim napicima, održava red i čistoću u kabinetu općinskog načelnika, obavlja i druge poslove za općinskog načelnika, vrši i druge poslove koje odredi općinski načelnik i pomoćnik načelnika.
 • Opis poslova radnog mjesta višeg samostalog referenta za administrativne poslove imovinsko-pravnih i geodetskih poslova: Priprema nacrte rješenja u prvostepenom postupku i dr. pojedinačnih akata iz oblasti imovinsko-pravnih i geodetskih poslova, vodi evidencije izdatih upravnih rješenja iz oblasti imovinsko-pravnih i geodetskih poslova, učestvuje u izradi nacrta i propisa i drugih akata iz oblasti imovinsko-pravnih i geodetskih poslova, vrši pripremu predmeta za arhiviranje, prati pozitivne propise iz oblasti imovinsko-pravih i geodetskih poslova, te obezbjeđuje njihovu pravilnu primjenu, daje upute i pruža stručnu pomoć strankama u postupku u vezi sa podnošenjem podnesaka, vrši sastavljanje i primanje podnesaka građana za ostvarivanje prava i izvršenje obaveza, prema potrebi izlazi na teren sa stručnim licima radi utvrđenja stvarnog stanja na terenu nakon čega izrađuje prateću dokumentaciju, vrši i druge poslove i radne zadatke po nalogu Pomoćnika načelnika i općinskog načelnika.

2. Uslovi za obavljanje poslova

Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima uprave državne službe u Federaciji BiH, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Za poziciju 1:

 • min. SSS – IV stepen ekonomskog smjera ili gimnazija
 • položen stručni ispit
 • najmanje šest mjeseci radnog iskustva.

Za poziciju 2:

 • min. VŠS – VI stepen pravnog smijera
 • položen stručni ispit
 • najmanje godinu dana radnog iskustva

3. Dostava tražene dokumentacije

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):

 • uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o stepenu stručne spreme
 • uvjerenje o radnom iskustvu
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federacije, odnosno BiH,
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Izabrani kandidat je dužan naknadno dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta prije stupanja na rad i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Prijave i sve tražene dokumente (originale ili ovjerene kopije) treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog oglasa lično ili putem pošte (preporučeno) na adresu: Općina Čelić, Ul. Alije Izetbegovića 60-2, 75 246 Čelić, sa naznakom “Za javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Čelić”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *