Zdravstvene ustanove da redovno izmiruju obaveze

Vlada Republike Srpske donijela je danas Uredbu o dopuni Uredbe o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske.

Prema dopuni Uredbe, bračni supružnik i djeca poginulog ili nestalog borca, oslobođeni su plaćanja polaganja stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske.

Vlada Srpske usvojila je Informaciju o dugovanjima i načinu izmirenja obaveza po osnovu poreza i doprinosa javnih zdravstvenih ustanova U Republici Srpskoj kojom se sve javne zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj obavezne da redovno izmiruju tekuće obaveze po osnovu bruto plata i naknada. Sve dospjele, a neizmirene obaveze javne zdravstvene ustanove su obavezne regulisati na način da zatraže reprogram u skladu sa Zakonom o posebnom načinu izmirenja poreskog duga ili da se poreski dug obezbjeđuje mjenicom.

Ako javna zdravstvena ustanova ne izvrši tekuće obaveze iz potpisanog ugovora o reprogramu i tekuće obaveze, uplatu sredstava će izvršiti Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske umanjujući narednu tranšu prema toj ustanovi za visinu neizmirene obaveze.

Za neplaćanje tekućih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u javnim zdravstvenim ustanovama, odgovornost snose direktori javnih zdravstvenih ustanova, u skladu sa zakonskim odredbama.

Vlada Srpske usvojila je i Informaciju o ograničavanju zapošljavanja u javnim zdravstvenim ustanovama i fondovima u RS kojom se ograničava prijem novih radnika i produženje postojećih ugovora o radu za radnike na određeno vrijeme, u svim javnim zdravstvenim ustanovama i fondovima u Republici Srpskoj. Za prijem novih radnika ili produženje postojećih ugovora o radu, neophodno je dobiti odobrenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz detaljno obrazloženje.

U slučaju potrebe za određenim radnicima, javna zdravstvena ustanova ili fond podnosi zahtjev Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za preraspodjelu radnika iz drugih javnih zdravstvenih ustanova ili fondova.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i Fond zdravstvenog osiguranja RS neće doznačavati sredstva za plate javnim zdravstvenim ustanovama za nove radnike i za produženje postojećih ugovora o radu za radnike koji su bili u radnom odnosu na određeno vrijeme bez saglasnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Vlada je prihvatila je Informaciju o javnim nabavkama i nadzoru nad postupcima javnih nabavki u javnim zdravstvenim ustanovama i fondovima čiji je osnivač Vlada RS na osnocu koje će biti formirani timovi Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske koji će provoditi kontrolu tenderske dokumentacije prije raspisivanja tender, kao i analizu izvještaja provedenih javnih nabavki u javnim zdravstvenim ustanovama i fondovima čije je osnivač Vlada RS.

Ovom informacijom, sve zdravstvene ustanove i fondovi su obavezani da naprave planove javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, koji će dostavljati Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS na saglasnost u roku od 15 dana od dana usvajanja od strane Upravnog odbora ustanove.

Vlada je prihvatila je Informaciju o izmirenju obaveza na ime poreza i doprinosa na lični dohodak 244 radnika u javnim zdravstvenim ustanovama koji ispunjavaju uslove za penzionisanje sa 31.01.2015. godine.

Vlada RS usvojila je Informaciju o realizaciji Programa suzbijanja infektivne anemije kopitara (IAK) u Republici Srpskoj u 2014. godini.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da nastavi započete aktivnosti oko kontrole pojave i suzbijanja IAK i redovno informiše Vladu Republike Srpske.

Vlada je usvojila Informaciju o provođenju Studije klasične kuge svinja u Republici Srpskoj u 2014. godini.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da nastavi započete aktivnosti u 2014. godini, provođenjem aktivnosti iz Studije klasične kuge svinja, istovremeno vršeći imunizaciju (zaštitno cijepljenje) domaćih svinja.

Vlada Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Strategije suzbijanja i iskorjenjivanja bruceloze u Republici Srpskoj u 2014. godini.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da nastavi aktivnosti vakcinacije malih preživara u 2015. godini i redovno informiše Vladu Republike Srpske o procesu realizacije aktivnosti.

Usvojen je Akcioni plan za sprovođenje Strategije suzbijanja i iskorjenjivanja bruceloze u Republici Srpskoj za 2015. godinu.

Prema Akcionom planu, u 2015. neophodno je izvršiti sledeće: nastavak započetih aktivnosti vakcinacije malih preživara i to samo novorođenih životinja, starijih od šest mjeseci; dijagnostička kontrola drugih životinjskih vrsta, prvenstveno goveda i svinja; edukacija i medijska kampanja kao trajan zadatak i praćenje, evaluacija i analiza svih aktivnosti i postignutih rezultata u programu kontrole bruceloze.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da provede sve aktivnosti, po predloženom Akcionom planu i da o istom informiše Vladu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o sprovođenju službenih kontrola i revizije službenih kontrola subjekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla namijenjene za izvoz u zemlje Evropske unije.

Dio ove materije do sada je bio uređen Odlukom o sprovođenju revizije službenih kontrola subjekata u poslovanju sa mlijekom i proizvodima od mlijeka namijenjenih za izvoz u zemlje Evropske unije (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/14).

S obzirom na to da je službena kontrola subjekata u poslovanju sa mlijekom i proizvodima od mlijeka namijenjenih za izvoz u zemlje Evropske unije samo jedan segment sprovođenja službenih kontrola i revizije službenih kontrola subjekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla namijenjene za izvoz u zemlje Evropske unije, obrađivač je uočio potrebu donošenja akta koji bi uredio organe i postupak za sprovođenje službenih kontrola i revizije službenih kontrola subjekata koji posluju sa hranom životinjskog porijekla.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dužno je da sprovodi reviziju sprovedenih službenih kontrola opštinskih i gradskih veterinarskih inspektora i službenih veterinara, posredstvom veterinarskih inspektora Republičke uprave za inspekcijske poslove, u skladu sa planom koji donosi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ministarstvo je dužno da obezbijedi da se službene kontrole sprovode redovno, na osnovu procijenjenog rizika i u odgovarajućim intervalima.

Veterinarski inspektori i službeni veterinari imaju obavezu da dostavljaju Ministarstvu izvještaje o sprovedenim službenim kontrolama i revizijama sprovedenih službenih kontrola, do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju objekta kišne kanalizacione mreže u Modriči.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *