Diplomirani inženjer geologije – GROSS d.o.o. Gradiška- RJ Srebrenica

Oglas otvroren do: 04.12.2014.

Opis radnog mjesta

 

Diplomirani inženjer geologije – 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Kandidat koji se prijavi na konkurs treba da ispunjava opšte uslove propisane zakonom, i to:
Da je državljanin Republike Srpske – BiH, i da ima prebivalalište u Republici Srpskoj;
Da je punoljetan;
Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
Da protiv njega nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina (po novom Zakonu o krivičnom postupku);

Posebni uslovi koje treba ispunjavati kandidat:
završen Geološki fakultet;
položen stručni ispit;
najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu na konkurs (u kojoj će obavezno biti  kratka biografija) kandidat je dužan dostaviti sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerene fotokopije):
diploma/uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
lična karta,
uvjerenje o nekažnjavanju,

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti isključivo putem pošte na adresu:’‘GROSS’’ D.O.O. Gradiška, P.J. Srebrenica Sase bb, Rudnik olova i cinka Sase Srebrenica, 75430 Srebrenica,sa naznakom: ‘’Prijava na konkurs’‘.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.
Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona:  056/410-577.
Broj: 3010014-2058

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.