»Ekopak« uspostavlja sistem za reciklažu i ponovno iskorištenje ambalažnog otpada

Sud pravde Evropske unije ove je godine Italiji izrekao kaznu od 40 miliona eura jer nije ispunila svoje obaveze o propisnom upravljanju otpadom.

Utvrđeno je da u Italiji ima 198 deponija “u kojima se ne poštuju sanitarne mjere”, a u 14 deponija se drži opasni otpad.

Kako se ulaskom u EU ne bi susreli sa sličnim problemima, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u skladu s EU direktivom 94/62 donijelo Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, sa ciljem da se smanji opterećenje okoliša ambalažnim otpadom.

Ovim Pravilnikom, nadležno ministarstvo je ovlastilo Ekopak kao operatera sistema čija je uloga uspostava transparentnog, efikasnog, održivog i dugoročnog sistema za reciklažu i ponovno iskorištenje ambalažnog otpada.

Ekopak je prihvatio ovu ulogu i do sada ostvario saradnju sa više od 500 kompanija koje su mu prenijele svoju zakonsku obavezu i ukazale povjerenje da u njihovo ime organizuje prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada.

Uspostavljena je saradnja sa općinama Bihać, Ključ, Gračanica, Donji Vakuf, Orašje, Kladanj, Olovo, Breza, Vitez i Novi Travnik, a broj općina koje ulaze u Ekopakov sistem Zelene tačke se povećava. Ekopak finansira kupovinu eko otoka, izgradnju reciklažnih dvorišta i prerađivačkih kapaciteta, kupovinu kamiona za prikupljanje i odvoz ambalažnog otpada te ulaže sredstva u edukativne kampanje namijenjenje povećanju svijesti kod građana o pravilnom odlaganju ambalažnog otpada. Cilj je uspostaviti funkcionalan sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u svim općinama. Kroz Ekopakove edukativno-promotivne aktivnosti je dosad prošlo oko 30.000 djece širom BiH.

Ispunjavanjem kriterija i visokih standarda poslovanja EU, Ekopak je 2013. godine postao član PRO EUROPE-a, krovne evropske organizacije operatera sistema sa sjedištem u Briselu. Time je BiH postala 32. zemlja članica i ušla u evropske integracije u segmentu ambalažnog otpada, a Ekopak je postao i ekskluzivni davatelj prava na korištenje međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” (Green Dot) za tržište BiH.

Proizvodi označeni “Zelenom tačkom” su dokaz da kompanija koja ga koristi na svojoj ambalaži, finansira uspostavu sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada preko Ekopaka, prvog ovlaštenog operatera sistema. Znak “Zelene tačke” je danas najrasprostranjeniji i najviše korišteni zaštićeni znak na svijetu, zaštićen u više od 170 zemalja, preko 460 milijardi jedinica ambalažnog otpada se godišnje označi ovim znakom, a oko 300 miliona građana ima pristup razdvojenom odlaganju ambalažnog otpada koji se finansira od strane članica Pro Europea, tj. operatera sistema kakav je i Ekopak.

Sve naprijed navedeno ide u prilog činjenici da Ekopak polako, ali sigurno i primjereno našim uvjetima uspostavlja sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada, po uzoru na najefikasnije sisteme koji funkcionišu u zemljama Evrope.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.