Mlađi inspektori

Oglas važi do: 03.12.2014

Poslodavac Državna agencija za istrage i zaštitu
Grad Istočno Sarajevo, Banjaluka…
Vrsta zaposlenja Neodređeno
Potrebna stručna sprema VSS

J A V N I  O G L A S

za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

 

I

Državna agencija za istrage i zaštitu vrši prijem 20 kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin mlađi inspektor, sa najmanje VI stepenom školske spreme, kako slijedi:

 

1. SJEDIŠTE AGENCIJE……………………………………………………………6 kandidata:

a) istražitelj u Odsjeku za sprečavanje i otkrivanje finansijskog kriminala i korupcije Kriminalističko-istražnog odjeljenja………….……..(1)

b) istražitelj za sprečavanje pranja novca u Odsjeku za istrage Finansijsko-obavještajnog odjeljenja…………………….(1)

c) istražitelj u Grupi za Podregistar tajnih podataka Odjeljenja za unutrašnju kontrolu…………………………………………….(1)

d) policijski službenik za liniju “Krimolovci” u Operativno-komunikacionom odsjeku Sektora za operativnu podršku………………….………(1)

e) policijski službenik za kriminalističke ekspertize, kompjuterske analize i informatičku podršku u Odsjeku za operativno-tehnički nadzor i nformatičku podršku Sektora za operativnu podršku………….……………….……..……(2)

 

2. REGIONALNA KANCELARIJA BANJALUKA …………..……….4 kandidata:

a) istražitelj za borbu protiv terorizma i trgovine ABHO u Kriminalističko-istražnom odsjeku ………………..……..(1)

b) istražitelj za sprečavanje i otkrivanje organizovanog kriminala, trgovine ljudima, opojnih droga i drugih krivičnih djela u Kriminalističko-istražnom odsjeku………..…..…………….….……..……(1)

c) istražitelj u Odsjeku  za istraživanje ratnih zločina i krivičnih  djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu………………….(1)

d) istražitelj za obavještajno-analitičke poslove u Odsjeku za istraživanje ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu…………………….…….……..……..(1)

 

3. REGIONALNA KANCELARIJA MOSTAR…………….….……………5 kandidata:

a) istražitelj za sprečavanje i otkrivanje finansijskog kriminala i korupcije u Kriminalističko-istražnom odsjeku..………………………………..(1)

b) istražitelj u Odsjeku za  prikupljanje kriminalističko-obavještajnih podataka …………………………………….………………………..……….(2)

c) istražitelj u Odsjeku za istraživanje ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom………………..……………..(2)

 

 

4. REGIONALNA KANCELARIJA TUZLA ……..……………..5 kandidata:

a) istražitelj  za sprečavanje i otkrivanje finansijskog kriminala i korupcije u Kriminalističko-istražnom odsjeku…………………………………(1)

b) istražitelj za sprečavanje i otkrivanje organizovanog kriminala,  trgovine ljudima, opojnih droga i drugih krivičnih djela u   Kriminalističko-istražnom odsjeku .…………………………(1)

c) istražitelj u Odsjeku za  prikupljanje kriminalističko-obavještajnih podataka………………………………….(1)

d) istražitelj u Odsjeku za istraživanje ratnih zločina i krivičnih  djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu…………….(2)

 

II

(1) Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas moraju ispunjavati sljedeće opšte i posebne uslove:

a) Opšti uslovi:

1)  državljanstvo BiH;

2)  životna dob između 18 i 35 godina;

3)  najmanje VI stepen školske spreme;

4) zdravstvena sposobnost potvrđena ljekarskim uvjerenjem, kojim se potvrđuje da je kandidat zdrav, te psihofizički sposoban za rad na poslovima  policijskog službenika;

5) da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije;

6)  da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;

7)  da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao lice optuženo od ovog tribunala.

 

b) Posebni uslovi:

a) poznavanje stranog jezika;

b) poznavanje rada na kompjuteru.

(2) Ispunjavanje posebnih uslova provjerava se putem testa iz člana 9. i 10. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

 

III

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave sljedeću dokumentaciju, original ili ovjerene kopije:

a) važeće uvjerenje o državljanstvu;

b) važeći izvod iz matične knjige rođenih;

c) diplomu o završenom najmanje VI stepenu školske spreme, nostrifikovanu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, a kandidati koji su više, odnosno visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu, uz fakultetsku diplomu dužni su da dostave i dodatak diplomi;

d) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz organa državne uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH ili vojne službe;

e) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;

f) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava BiH.

IV

(1) Prijava na oglas podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u sjedištu Agencije ili na veb stranici Agencije www.sipa.gov.ba, a ista se predaje neposredno u Pisarnici Državne agencije za istrage i zaštitu ili dostavlja putem pošte.

(2)  Rok za predaju prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnoj štampi.

(3) Tokom procesa odabira kandidati će biti kontaktirani i informisani pismeno ili putem dodijeljene šifre preko veb stranice Agencije.

Kadet koji dobrovoljno napusti pohađanje osnovne obuke ili svojom krivicom bude isključen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke.

(4) Nakon uspješno završene osnovne obuke, kadeti se primaju na probni rad u organizacione jedinice Državne agencije za istrage i zaštitu u trajanju od 12 mjeseci i raspoređuju na radno mjesto policijskog službenika u činu “mlađi inspektor”.

(5) U slučaju da veći broj kandidata nakon sprovedenog testiranja ostvari isti broj bodova, Komisija prednost daje kandidatu ženskog pola.

(6) u skladu sa članom 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, struktura zaposlenih u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu treba okvirno odražavati nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

(7) Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

(8) Nepotpune, neblagovremene, neuredne prijave i prijave sa neovjerenom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

(9) Konačna lista izabranih kandidata biće objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije i  na veb stranici Agencije.

V

(1)  Prije donošenja odluke o izboru kandidata, predloženi kandidati biće predmet osnovne bezbjednosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena “POVJERLJIVO”, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje bezbjednosne smetnje biće isključeni iz dalje procedure izbora. U okviru provjera vršiće se i provjera opšteg uslova “da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak”.

(2) Provjera opšteg uslova “zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad” utvrdiće se u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene ustanove.

VI

(1) Izbor kandidata za kadete Državne agencije za istrage i zaštitu vršiće se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

(2) Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa i koji dostave traženu dokumentaciju imaju pravo pristupiti testiranju koje se sastoji od:

a) utvrđivanja morfološkog statusa kandidata;

b) testa opšteg znanja, uključujući pismeni rad;

c) testa fizičke sposobnosti;

d) ljekarskog pregleda;

e) psihološkog pregleda u koji je uključen test i intervju;

f) testa poznavanja stranog jezika;

g)  testa poznavanja rada na kompjuteru;

h)  usmenog testa – intervjua.

Prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Državna agencija za istrage i zaštitu, Ul. Nikole Tesle broj 59, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom “Prijava na javni oglas za prijem kandidata  za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu”.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *