Nastavnik razredne nastave

Oglas važi do: 21.11.2014

Poslodavac Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH
Grad Brčko
Vrsta zaposlenja (ne)određeno
Potrebna stručna sprema VSS

U skladu sa članom 116. Zakona o obrazovanja u osnovnim i srednjim školama Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 10/08, 25/08 i 4/13), Odlukom o realizaciji plana zapošljavanja u Odjeljenju za obrazovanje za 2014. godinu, broj predmeta: 33-001180/14, broj akta: 0197DJ-001/14 od 20.06.2014. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o realizaciji plana zapošljavanja u Odjeljenju za obrazovanje za 2014. godinu, broj predmeta: 33-001180/14, broj akta: 0313SR-005/14 od 04.07.2014. godine, a na prijedlog Pododjeljenja za ljudske resurse i zapošljavanje, Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za prijem u radni odnos u Odjeljenju za obrazovanje

NA NEODREĐENO VRIJEME

PODODJELJENJE ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE

1. Nastavnik razredne nastave ………………………… 17 izvršilaca

1.1. JU Prva osnovna škola Brčko – 5 izvršilaca

1.2. JU Druga osnovna škola Brčko – 3 izvršioca

1.3. JU Treća osnovna škola Brčko – 3 izvršioca

1.4. JU Četvrta osnovna škola Brčko – 1 izvršilac

1.5. JU Peta osnovna škola Brčko – 2 izvršioca

1.6. JU Šesta osnovna škola Brezovo Polje – 1 izvršilac

1.7. JU Deseta osnovna škola Bijela – 1 izvršilac

1.8. JU Četrnaesta osnovna škola Krepšić – 1 izvršilac

USLOVI RADNOG MJESTA:

Stručna sprema: Nastavnik razredne nastave – VSS u skladu sa NPP

Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika

Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi

Platni razred: (mjesečna neto plata): VII 6 – (1.408,01 KM)

NA ODREĐENO VRIJEME

PODODJELJENJE ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE

2. Nastavnik razredne nastave ……………………………. 8 izvršilaca

 • na određeno vrijeme do 31.08.2015. godine ………………………………………………………………………6 izvršilaca

2.1. JU Druga osnovna škola Brčko – 1 izvršilac

2.2. JU Deveta osnovna škola Maoča – 1 izvršilac

2.3. JU Deseta osnovna škola Bijela – 3 izvršioca

2.4. JU Jedanaesta osnovna škola Zovik – 1 izvršilac

 • na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva …………………… 2 izvršioca

2.5. JU Druga osnovna škola Brčko – 1 izvršilac

2.6. JU Četvrta osnovna škola Brčko – 1 izvršilac

USLOVI RADNOG MJESTA :

Stručna sprema: Nastavnik razredne nastave – VSS u skladu sa NPP

Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika

Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi

Platni razred: (mjesečna neto plata): VII 6 – (1.408,01 KM)

OPIS RADNOG MJESTA ZA POZICIJE NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE

U PODODJELJENJU ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE

I Obim odgovornosti

 • Direktno je odgovoran direktoru škole

II Obim finansijske odgovornosti

 • Bez finansijske odgovornosti

III Ovlašćenja

 • Obavljanje poslova iz oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja

IV Područje rada

 • Stručni poslovi na r ealizaciji nastavnih sadržaja, vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije, neposredan rad sa učenicima i njihovim roditeljima kao i učestvovanje u kreiranju i predlaganju nastavnih planova i programa,
 • Radi sa učenicima u inkluziji

V Opis posla:

 • Odgovoran je za izvođenje redovne, dopunske, dodatne i fakultativne nastave,
 • Pripremanje za nastavu, pripremanje za svakodnevni rad sa učenicima, pripremanje kontrolnih zadataka i drugih materijala neophodnih za primjenu različitih oblika nastavnog rada i korištenja različitih tehničkih pomagala i permanentno stručno usavršavanje u š koli i drugi m ustanovama (aktivi, seminari itd),
 • Rad u stručnom timu u inkluziji ili realizuje više od tri programa
 • Obavezni školski pismeni zadaci (za predmete utvrđene nastavnim planom i programom), pregledanje i ispravljanje pismenih radova učenika, te obrada kontrolnih radova i zadataka objektivnog tipa (testovi),
 • Obavljanje poslova odjeljenskog starješine, administrativni poslovi, vaspitni rad sa odjeljenskom zajednicom, sastanci, smotre, izleti, posjete, informacije o učenicima, pripremanje sjednica odjeljenskog vijeća,
 • Rad na inovacijama i uvođenju savremenih oblika i metoda rada,
 • Saradnja sa direktorom, pomoćnikom direktora, nastavnicima i stručni m saradnicima
 • Rad u stručnim organima škole, sastanci stručnih aktiva, odjeljenskog i nastavničkog vijeća,
 • Rad na pedagoškoj dokumentaciji i drugim stručnim poslovima,
 • Pomoć učenicima u radu odjeljenske zajednice,
 • Rad u s lobodnim a ktivnostima i poslovi vezani za kulturne i j avne ma nifestacije koje škola organizuje,
 • Ostali poslovi: dežurstvo, rad na organizaciji i realizaciji kolektivnih posjeta i izleta, ekskurzija, kao i rad na sređivanju školske dokumentacije, te drugi poslovi koji su predviđeni nastavnim planom i programom i godišnjim programom rada škole,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora.

POSEBNE NAPOMENE

Pravo prijave na konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih uslova radnog mjesta, moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH (uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci), da je punoljetan, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1. Ustava BiH, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu, da u posljednje tri godine (počevši od dana objavljivanja konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i službe distrikta, usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere i da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 3 (tri) mjeseca).

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do 21.11.2014, do 15.00 časova.

Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs.

Obrazac prijave može se preuzeti na info-pultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net)

Potpisane prijave treba slati na adresu:

Vlada Brčko distrikta BiH – Odjeljenje za obrazovanje – Pododjeljenje za ljudske resurse i zapošljavanje – Bulevar mira 1 – 76 100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, ili dostaviti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 i 7, najkasnije do 21.11.2014, do 15.00 časova.

NAPOMENA:

Prilikom izbora obavezno se provodi pretkvalifikacioni postupak u vidu pismenog testa, a na usmeni intervju se pozivaju kandidati koji su osvojili najamanje 60% bodova ostvarenih na pismenom testu.

Pismeni test obuhvata pitanja iz oblasti: opšte informisanosti, a posebno o sistemu obrazovanja u distriktu; didaktičko-metodička zasnovanost nastave; inovacije i savremena dostignuća u nastavi; menayment škole, vrednovanje i ocjenjivanje.

Pitanja za pismeni test su javno objavljena i nalaze se na službenoj internet stranici Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).

KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE UTVRĐENE KONKURSOM DO ZATVARANJA KONKURSA I KOJI SU OZNAČENI KAO KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA SA KOJIMA ĆE SE OBAVLJATI TESTIRANJE/INTERVJU, O DATUMU, MJESTU I TERMINU, ISKLJUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŽBENE INTERNET STRANICE VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH (www.bdcentral.net)

Kandidati koji budu imenovani na navedena radna mjesta dužni su dostaviti orginale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji su traženi konkursom, kao i ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom, ne starije od 3 (tri) mjeseca i da nisu osuđivani za krivična djela učinjena protiv morala, službene dužnosti i kršenja prava djeteta ustanovljena Konvencijom o pravima djeteta.

Kandidati koji budu imenovani na navedena radna mjesta dužni su, uz diplomu, dostaviti i dodatak diplomi ili drugi dokument, kao što su uvjerenje ili potvrda sa kompetencijama za izvođenje nastave, odnosno za rad u obrazovnim institucijama i svjedočanstvo u originalu ili ovjerenoj kopiji izdato od obrazovnih institucija u BiH.

U procesu odabira prijavljenih kandidata na javni konkurs za upražnjeno radno mjesto nastavnika, stručnog saradnika i saradnika u nastavi, Odbor za zapošljavanje u obrazovnim institucijama uzima u razmatranje i kandidate koji nemaju položen stručni ispit i radno iskustvo u nastavi.

Kao dokaz za položen stručni ispit priznaje se uvjerenje ili potvrda o osposobljenosti za vaspitno-obrazovni rad u obrazovnim institucijama.

Diplome stečene u inostranstvu nakon 6.4.1992. godine moraju biti nostrifikovane.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za obrazovanje – Pododjeljenje za ljudske resurse i zapošljavanje ili na telefon: 049/216-894

Konkurs je objavljen na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.