Šef Policije Brčko distrikta BiH

Oglas važi do: 12.11.2014

Poslodavac Policija Brčko distrikta
Grad Brčko
Vrsta zaposlenja
Potrebna stručna sprema VSS

J A V N I  K O N K U R S

za izbor šefa Policije Brčko distrikta BiH

1. Opis poslova radnog mjesta:

a) organizuje rad i obezbjeđuje zakonito i efikasno funkcionisanje Policije;

b) upravlja, usmjerava i nadgleda operativne i druge aktivnosti Policije;

c) odlučuje u upravnim stvarima iz nadležnosti Policije;

d) donosi pravilnike, interne naredbe, naredbe, instrukcije, smjernice i druge akte radi sprovođenja poslova iz članova 12. i 13. zakona;

e) predlaže Vladi distrikta donošenje novih ili izmjenu postojećih propisa iz nadležnosti Policije;

f) odlučuje o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika za lakšu povredu službene dužnosti;

g) obavještava gradonačelnika:

 • o ozbiljnim prijavama na rad zaposlenih u Policiji, nakon sprovođenja prethodnih istražnih radnji;
 • o suspendovanim radnicima Policije;

h) organizuje sistem unutrašnje kontrole i inspekcije radi nadzora i koordiniranja aktivnosti organizacionih jedinica i zaposlenih;

i) utvrđuje prijedlog buyeta za Policiju;

j) odlučuje o korišćenju sredstava i nabavci opreme i materijalno-tehničkih sredstava za namjene određene buyetom Policije;

k) daje preporuke u vezi s realizacijom buyeta;

l) obavještava javnost o radu Policije;

m) donosi programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga rada Policije;

n) obezbjeđuje saradnju sa drugim policijskim oganima, agencijama za sprovođenje zakona i drugim organima u BiH;

o) obezbjeđuje i ostvaruje saradnju između Policije i ostalih organa distrikta;

p) organizuje jedinstven sistem izvještavanja i obrade podataka neophodnih za vršenje nadležnosti Policije;

lj) organizuje potražnu djelatnost;

r) predlaže ukupan broj radnika u Policiji;

s) osniva upravne i druge stručne komisije i radna tijela koja su zadužena za izvršavanje posebnih poslova u okviru rada Policije;

t) donosi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u Policiji i brine se o implementaciji tih programa;

u) vrši raspoređivanje zaposlenih radi profesionalnijeg i efikasnijeg funkcionisanja Policije;

v) nadzire rad i daje godišnju ocjenu rada zamjenika prema ocjenama: ne zadovoljava, zadovoljava, dobar, vrlo dobar ili izvrstan;

nj) preduzima odgovarajuće mjere radi regulisanja javnog okupljanja građana ili drugih posebnih događaja;

x) obavlja određene zadatke koji su vezani za ličnu bezbjednost određenih građana, javnih službenih lica i lica kojima je potrebna posebna zaštita;

y) odlučuje o nabavci opreme, naoružanja i materijalno-tehničkih sredstava za namjene utvrđene buyetom Policije;

z) preduzima i druge mjere radi profesionalnog rukovođenja Policijom.

USLOVI ZA RADNO MJESTO ŠEFA POLICIJE SU DA:

a) je državljanin BiH;

b) je zdravstveno sposoban za vršenje poslova i zadataka;

c) ima VII stepen stručne spreme;

d) ima status policijskog službenika i najmanje tri godine radnog iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu;

e) nije pravosnažno osuđen za krivično djelo, osim za krivično djelo iz oblasti bezbjednosti saobraćaja počinjeno iz nehata;

f) protiv njega nije pokrenut krivični postupak, osim krivičnog djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja počinjenog iz nehata;

g) se na njega ne odnosi odredba člana IX 1 Ustava BiH;

h) ne ispunjava uslove za penzionisanje predviđene zakonom;

i) nije član niti je bio član političke stranke ili na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke ili član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou, nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima ili odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs;

j) nije pravosnažno disciplinski kažnjavan za teže povrede službene dužnosti.

2. Broj izvršilaca: jedan (1).

3. Platni razred: IX 6 (mjesečna neto plata: 3.349,28 KM).

4. Dokumenti koji se prilažu prilikom prijavljivanja na konkurs:

 • uvjerenje o državljanstvu;
 • ljekarsko uvjerenje;
 • diploma o VII stepenu stručne spreme;
 • potvrda o statusu policijskog službenika i najmanje tri godine radnog iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu;
 • potvrda da nije pravosnažno osuđen za krivično djelo osim za krivično djelo iz oblasti bezbjednosti saobraćaja počinjeno iz nehata;
 • potvrda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak, osim krivičnog djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja počinjenog iz nehata;
 • ovjerena izjava da se na njega ne odnosi odredba člana IX 1 Ustava BiH;
 • ovjerena izjava da ne ispunjava uslove za penzionisanje predviđene zakonom;
 • ovjerena izjava da nije član, niti je bio član političke stranke ili na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke ili član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou, nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima ili odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs;
 • ovjerena izjava da nije pravosnažno disciplinski kažnjavan za teže povrede službene dužnosti.

NAPOMENA: Navedeni dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji. Za diplome stečene u inostranstvu nakon 6. aprila 1992. godine potrebna je nostrifikacija.

5. Kandidati za radno mjesto šefa Policije Brčko distrikta BiH mogu biti policijski službenici svih policijskih tijela u BiH.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je petnaest (15) dana od dana zadnjeg objavljivanja.

Prijave za konkurs se podnose na obrascima (koji se sastoje iz dva dijela), a mogu se neposredno preuzeti u Stručnoj službi Skupštine Brčko distrikta BiH ili na veb stranici www.skupstinabd.ba.

Prijave s potrebnom dokumentacijom iz tačke 4. ovog konkursa dostavljaju se lično ili preporučeno poštom na adresu: Skupština Brčko distrikta BiH, ulica Mladena Maglova broj 2, za Nezavisni odbor sa naznakom “NE OTVARATI”.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije traženih dokumenata koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Sve informacije u vezi s javnim konkursom mogu se dobiti u Stručnoj službi Skupštine Brčko distrikta BiH (kontakt osoba Vesna Kuga, broj telefona 049/215-516, lokal 222).

Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH”, te u dnevnim listovima “Dnevni avaz”, “Nezavisne novine” i “Dnevni list”.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.