Službenik za odnose s javnošću

Oglas važi do: 08.11.2014

Poslodavac Ministarstvo pravde RS
Grad Banjaluka
Vrsta zaposlenja
Potrebna stručna sprema VSS

Na osnovu člana 82, stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12), člana 111, stav 3. Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11 i 37/12), člana 3. i 7. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 38/12), Ministarstvo pravde, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

I – Ministarstvo pravde raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika i to:

1. KABINET MINISTRA

1.1. Službenik za odnose s javnošću ……………………….. jedan (1) izvršilac.

II – Opis poslova: Planira, izrađuje i implementira strategiju komuniciranja i predstavlja javnosti aktivnosti Ministarstva, izrađuje i implementira akcioni plan komunikacije Ministarstva, obezbjeđuje materijal za pres-konferencije, sarađuje sa Biroom Vlade za odnose s javnošću, priprema i planira saopštenja za javnost, po potrebi organizuje konferencije za medije, fotografisanja i posjete ministra, prati informacije u dnevnoj štampi i o tome izvještava ministra, doprinosi poboljšanju interne komunikacije i dostupnosti medijima, vrši unos podataka vezanih za poslove Ministarstva na njeb portalu Vlade Republike Srpske. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta i ministra.

III – Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs moraju ispinjavati sljedeće opšte uslove:

  • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  • da je stariji od osamnaest (18) godina;
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave;
  • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV – Posebni uslovi

Pored opštih uslova, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

  • VII stepen stručne spreme, fakultet političkih nauka – zvanje diplomirani novinar ili filozofski fakultet – smjer žurnalistika, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i znanje rada na računaru i vještine komunikacije.

V – Način i rok podnošenja prijave

Prijave za učešće na javnom konkursu kandidati dostavljaju na propisanom Obrascu broj 1 – Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na veb sajtu Vlade Republike Srpske www.vladars.net i internet stranici Ministarstva pravde, a može se preuzeti i u Ministarstvu.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu i drugim traženim sposobnostima, kao i posebne izjave, a tačnost navedenih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (original ili ovjerena kopija) i to:

  • uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,
  • diploma o završenoj stručnoj spremi (rješenje o priznavanju diplome ukoliko je stečena van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju “Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/10, 104/11 i 84/12);
  • uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
  • dokaz o znanju rada na računaru.

Kandidat koji bude izabran, dužan je nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa, dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično, na pisarnici Ministarstva, ili poštom na adresu: Ministarstvo pravde, Trg Republike Srpske broj 1, 78 000 Banjaluka, sa naznakom: “Prijava na konkurs – za Komisiju” ili elektronskom prijavom na e-mail adresu Ministarstva: mprŽmpr.vladars.net. Kandidat koji podnosi prijavu elektronskim putem, obavezan je da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Ministarstvo će odbaciti zaključkom.

VI – Postupak odabira kandidata

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uzslove iz javnog konkursa biće pozvani na ulazni intervju sa Komisijom za sprovođenja postupka izbora namještenika, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua biće blagovremeno obaviješteni pisanim putem.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli i internet stranici Ministarstva pravde.

VII – Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Nezavisne novine” i na internet stranici Ministarstva pravde.

Prijave na javni konkurs podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Nezavisne novine”.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *